Banner Donátor.cz

Darovací podmínky

Definice a základní ustavení

Darovacími podmínkami se rozumí níže uvedená pravidla, která upravují vztahy při poskytování a administraci darů, prostřednictvím donátorského portálu donator.cz (dále jen „donátorský portál),
Vlastníkem donátorského portálu je Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 601 43 Brno IČ 00445142, které je zapsáno v Rejstříku církevních právnických osob Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-06/1994 v souladu s § 20 Zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.  
Donátorem se rozumí pravidelný předem registrovaný dárce, který svými dary podporuje poslání Římskokatolické církve, tak jak je definováno v jejím Základním dokumentu schváleném Ministerstvem kultury ČR pod Č. j. MK 38256/2020 SOCNS. Donátorem může být fyzická nebo právnická osoba.
Tyto darovací podmínky platí pouze pro poskytování darů přijatých prostřednictvím donátorského portálu.
Poskytnutím daru prostřednictvím donátorského portálu vyslovuje donátor souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

Poskytnutí daru

Donátor je oprávněn poskytovat dar těmito způsoby:

  • Bezhotovostním převodem
  • Prostřednictvím platební brány
  • Prostřednictvím inkasní platby SIPO
  • Prostřednictvím DMS (bude-li služba aktivována)      

Dar se uskutečňuje připsáním finančního příspěvku na účet vlastníka donátorského portálu.

Využití daru

Vlastník donátorského portálu nabízí donátorům různé účely a oblasti podpory, na které mohou poskytnout dar. Tyto oblasti podpory jsou v souladu s vlastním posláním církve římskokatolické, které je definované v Základním dokumentu schváleném MK ČR pod Č. j. MK 38256/2020 SOCNS.
Donátoři prostřednictvím donátorského portálu mohou blíže specifikovat, na jaké účely nebo oblasti bude poskytnutý dar využit a vlastník je povinen naložit s dary v souladu s úmyslem donátora.   
Dary poskytnuté bez bližší specifikace účelu nebo oblasti budou použity na účel Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze.
Vlastník každoročně poskytne donátorům potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok, které splňuje podmínky ustanovení zákona č.586/1992 S., o daních z příjmů, § 15 resp. § 20 ve znění pozdějších předpisů pro odpočet ze základu daně z příjmů.
Na žádost donátora mu bude vystavena darovací smlouva, která je v souladu s uvedenými darovacími podmínkami.     

Ochrana osobních údajů

Dárce (Donátor)  souhlasí s podmínkami o zpracování osobních údajů ve zněním uvedeném na https://donator.cz/gdpr   

Závěrečná ustanovení

Podmínky nabývají účinnosti zveřejněním na webu www.donator.cz