Banner Donátor.cz

Informace o zpracovnání osobních údajů

Biskupství brněnské, IČO 004 45 142, se sídlem Petrov 269/8, 601 43 Brno, Brno-město (dále jen „správce“) tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely plnění úkolů Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS (dále jen „Fond PULS“).

Vážení donátoři a zájemci o činnost Fondu PULS,

v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti Fondu PULS dochází ke zpracování osobních údajů donátorů a návštěvníků webových stránek donator.cz. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod Fondu PULS. Jsme si vědomi, že zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a dbáme, aby v rámci naší činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které provádíme.

V jakých případech provádíme zpracování osobních údajů?

Chod webu

Pro řádný chod webu donator.cz je nezbytné využívat soubory cookies. Využíváme však pouze nezbytné provozní cookies umožňující provoz webu, tedy takové, které vypovídají např. o používaném prohlížeči pro optimalizaci zobrazení. Cookies nejsou využívány pro zobrazování kontextové či personalizované reklamy a nejsou předávány třetím osobám. Rovněž jejich prostřednictvím nesledujeme Vaši činnost na internetu jako takovou.

Provoz Fondu PULS

Vzhledem k tomu, že by se činnost Fondu PULS neobešla bez kontaktu s donátory, je nezbytné zpracovávat pro jeho provoz osobní údaje. Zpracování osobních údajů začíná přihlášením se jako donátor a končí uplynutím doby, po kterou musí správce vést účetnictví. V období mezi těmito okamžiky probíhá zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely. V závorce za každým účelem zpracování je uveden právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 GDPR.

Účel zpracováníPrávní titul
evidence donátorůplnění smlouvy
vystavení karty donátoraplnění smlouvy
zřízení uživatelského účtuplnění smlouvy
evidence darůplnění smlouvy
vystavení potvrzení o daruplnění povinnosti vyplývající ze zákona
zajištění komunikace s donátoremochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v zajištění kontaktu s donátorem v nutných případech
zasílání informací o kulturních a dalších akcíchochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v prezentaci činnosti správce donátorům a ocenění činnosti donátorů (přímý marketing)
uchování údajů po skončení smluvního vztahuochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v potřebě doložit plnění povinností v případě sporu
vedení účetnictvíplnění povinnosti vyplývající ze zákona
analýza demografického složení donátorůsouhlas se zpracováním osobních údajů
personalizace způsobu komunikace s donátoremsouhlas se zpracováním osobních údajů

Budou osobní údaje předávány jiným osobám?

Správce nepředává osobní údaje donátorů ani návštěvníků webu třetím osobám. Osobní údaje však v rámci účetnictví mohou být v nezbytném rozsahu zpřístupněny orgánům finanční kontroly. Partneři Fondu PULS nemají přístup k osobním údajům donátorů. Veškeré výhody a slevy jsou poskytovány na základě předložení karty donátora.

Po jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje donátorů budou zpracovávány po dobu jejich aktivity jako donátora a po dobu 5 let od skončení platnosti karty donátora pro účely vedení účetnictví. Po dobu 4 let o skončení platby donátora bude na webu donator.cz zachován rovněž deaktivovaný uživatelský účet donátora.

Jaká práva svědčí osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme?

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na správce Fondu PULS na e-mailové adrese puls@dieceze.cz.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. V případě účelů zpracování prováděných na základě ochrany oprávněných zájmů správce máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na základě které musí správce buď prokázat, že jeho zájmy na zpracování osobních údajů převažují nad zájmy na nezpracovávání, nebo osobní údaje přestat pro daný účel zpracovávat. Pokud nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, na základě čehož správce příslušné údaje přestane zpracovávat nebo je anonymizuje.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce ani jeho zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.