PULS
Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze

Diecézní projekt

Každý rok je vybrána jedna pastorační aktivita v diecézi, která je z prostředku fondu podpořena. Do výběru diecézního projektu se mohou prostřednictvím internetového hlasování zapojit také donátoři.

Vstupy do škol

Výstup projektu: Podpora křesťanských vzdělávacích programů na školách

Cílem projektu je představovat ve školách témata spojená s křesťanstvím. Programy jsou školám nabízeny skrze vyškolené lektory, kteří mají potřebné vzdělání a praxi. Nabízené programy v rámci projektu Vstupy do škol oslovují vždy celou třídu a nejsou určeny jen pro věřící.

Garant: ThLic. Tomáš Koumal, vedoucí Diecézního katechetického centra

Předpokládané náklady: 100 000 Kč

Realizace:
Zprávu o průběhu realizace pro Vás připravujeme.

Průběh hlasování:

Hlasování
Vstupy do škol

Diecézní setkání ministrantů

Výstup projektu: Zrealizovat setkání ministrantů z celé diecéze na Vranově u Brna 5. 5. 2018.

Cílem setkání ministrantů je nabídnout možnost vzájemného obohacení se ministrantů z různých částí diecéze a vytvořit prostor pro společnou modlitbu a zážitky. Dalším cílem je seznámit ministranty s osobností svatého Václava a s národní svatováclavskou tradicí a také zprostředkovat setkání a kontakt biskupa a kněží diecéze s ministranty.

Garant: Mgr. Václav Knotek, pověřen péči o ministranty brněnské diecéze

Předpokládané náklady: 80 000 Kč

Realizace:
Akce se zúčastnilo přibližně 500 ministrantů z brněnské diecéze, nejvíce zastoupeni ve věku 8 až 14 let. Ti po skupinách, podle toho do jakého patří děkanátu, putovali ze sedmi různých míst (Lipůvka, Kuřim, Lelekovice, Soběšice, Bílovice nad Svitavou, Adamov a Šebrov-Kateřina). Na těchto místech se ráno skupiny sešly a po krátkém uvedení do pouti a modlitbě vyrazily na přibližně 7 kilometrů dlouhou pouť. Cestou ministranti plnili aktivity spojené s tématem celého dne, s osobou svatého Václava. Po příchodu na Vranov byli ministranti přivítání svatým Václavem a po vydatném občerstvení si mohli prohlédnout šermířské vystoupení, které bylo pro kluky velkým zážitkem. Vrcholem celé pouti byla mše svatá, kterou celebroval brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V kázání nám připomněl, že my ministranti jsme rytíři Krista, a že rytířství není jen o udatnosti a bojovnosti, ale i o statečnosti, zbožnosti a čestnosti. Celý den proběhl bez větších komplikací, k čemuž pomohlo i více než 50 dobrovolníků, kteří dohlíželi na hladký průběh ministrantského setkání.

Diecézní setkání ministrantů

Semináře pastoračního plánování

Výstup projektu: Vzdělávací seminář pro kněze a členy farních pastoračních rad

Cílem vzdělávacího semináře je se prostřednictvím přednášek a workshopů blíže seznámit s možnostmi fungování pastoračních rad farností. Seminář je zaměřen především na praktické otázky. Např. jak postupovat při výběru kandidátů do pastorační rady, jak připravit a vést jednotlivá setkání, jak postupovat při tvorbě pastoračního plánu pro farnost, stanovení kritérií úspěšnosti atd. Součástí semináře je i vzájemná výměna zkušeností a vystoupení hostů ze zahraničí.

Garant: Mgr. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci

Předpokládané náklady: 250 000 Kč

Realizace:
Projekt nebyl realizován. Prostředky nebyly čerpány.

Semináře pastoračního plánování