Římskokatolická farnost Znojmo-Louka

Projekt

Obnova kostela
Příprava projektu obnovy kostela ve Znojmě-Louce

Příjemce daru:Římskokatolická farnost Znojmo-Louka
Loucká 3622/29, 671 81 Znojmo
Cílová částka: 100 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: R. D. Mgr. Ing. Ladislav Bublán, administrátor
Bc. et Bc. Pavel Vlk, manažer stavebních investic
Příjemce daru:Římskokatolická farnost Znojmo-Louka
Loucká 3622/29, 671 81 Znojmo
Cílová částka: 100 000 Kč
Darovat můžete: do 30.11.2022
Garant projektu: R. D. Mgr. Ing. Ladislav Bublán, administrátor
Bc. et Bc. Pavel Vlk, manažer stavebních investic
106091 z 100000
     54

Popis projektu

Obnova kostela

Odhalme a obnovme tajemství chrámu Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava ve Znojmě–Louce, který je centrem bývalého premonstrátského kláštera, jednoho z nejvýznamnějších klášterů na Moravě, ať už svým stářím (r. 1190), knížecím založením, politickým vlivem nebo působením v oblasti kulturní, vědecké a umělecké. Abychom dokázali tento sen proměnit v realitu, potřebujeme i tebe. Věříme, že Hospodin stvořil každého z nás s darem tvořit, a proto tě prosíme, přilož i ty ruce či myšlenku k našemu společnému dílu obnovy této unikátní učebnice architektury a národní kulturní památky.

Rádi bychom tímto projektem obnovili nejenom vnější tvář chrámu, ale i jeho „duši“, tedy to, co napomáhá chrámu být pramenem duchovního života společenství. Kromě stavební opravy exteriéru a interiéru, restaurátorské obnovy románské krypty, gotického ambitu a raně barokního mobiliáře – unikátních vyřezávaných chorových lavic s životem sv. Norberta, nejstarších funkčních varhan na Moravě a oltářů, bychom též chtěli zpřístupnit tuto učebnici architektury lidem dobré vůle a to vč. vyhlídkové severní věže a půdního prostoru s unikátními nautilickými pohledy na historické centrum Znojma a Národní park Podyjí.

Abychom mohli tyto smělé sny uskutečnit, uvítáme a potřebujeme tvoji pomoc. Prostřednictvím finančního daru můžeš přispět na přípravu projektu, který je prvním krokem k budoucí realizaci. Naplňuje nás optimismem, že na to nejsme sami. Jelikož, když se nám podaří do 30. 11. 2022 prostřednictvím tvých darů dosáhnout uvedené cílové částky, tedy 100 000 Kč, obdrží navíc farnost jako bonus stejně vysoký příspěvek od Biskupství brněnského.

Děkujeme ti za jakoukoliv formu podpory.